This seems to be your market:

我们借助 Cookie 使我们的网站以最佳方式运行并收集信息帮助我们改进网站,使其更便于您的使用。
隐私和 Cookie 信息

 1. 产品
 2. 系统组件
 3. 圆形框架/密封件
 4. Roxtec RS UG™ 密封系统

Roxtec RS UG™ 密封系统

使用页面上的打印按钮,以调整优化打印布局。

Roxtec RS UG™ 密封系统由两部分组成,可安装在穿过地基的单根电缆或管道周围。 它可用作持久屏障,以防水浸、气体、湿气和啮齿类动物所带来的侵害。 该穿隔系统也可安装在潮湿条件和流水环境中。 它可承受极端的电缆弯曲,提供 +5 毫米的开孔公差,并配有检查是否完全压紧的检测孔。 其密封件可安装在套筒、导管和中芯钻孔中。

 • 用于单根电缆或管道

组件文章

带芯

RS 70 UG

 • 用于电缆/管道 Ø (mm) 9 - 33
 • 开孔尺寸 Ø (mm) 70 - 75
 • 重量 (kg) 0.6
 • 产品编号 167234
Remove from cart?

RS 75 UG

 • 用于电缆/管道 Ø (mm) 9 - 33
 • 开孔尺寸 Ø (mm) 75 - 80
 • 重量 (kg) 0.7
 • 产品编号 186247
Remove from cart?

RS 80 UG

 • 用于电缆/管道 Ø (mm) 9 - 33
 • 开孔尺寸 Ø (mm) 80 - 85
 • 重量 (kg) 0.7
 • 产品编号 186248
Remove from cart?

RS 90 UG

 • 用于电缆/管道 Ø (mm) 24 - 53
 • 开孔尺寸 Ø (mm) 90 - 95
 • 重量 (kg) 0.9
 • 产品编号 167263
Remove from cart?

RS 95 UG

 • 用于电缆/管道 Ø (mm) 24 - 53
 • 开孔尺寸 Ø (mm) 95 - 100
 • 重量 (kg) 1
 • 产品编号 186249
Remove from cart?

RS 100 24-53 UG

 • 用于电缆/管道 Ø (mm) 24 - 53
 • 开孔尺寸 Ø (mm) 100 - 105
 • 重量 (kg) 1
 • 产品编号 186250
Remove from cart?

RS 100 UG

 • 用于电缆/管道 Ø (mm) 39 - 63
 • 开孔尺寸 Ø (mm) 100 - 105
 • 重量 (kg) 1.1
 • 产品编号 167236
Remove from cart?

RS 105 UG

 • 用于电缆/管道 Ø (mm) 39 - 63
 • 开孔尺寸 Ø (mm) 105 - 110
 • 重量 (kg) 1.2
 • 产品编号 186251
Remove from cart?

RS 110 UG

 • 用于电缆/管道 Ø (mm) 39 - 63
 • 开孔尺寸 Ø (mm) 110 - 115
 • 重量 (kg) 1.2
 • 产品编号 186252
Remove from cart?

RS 125 UG

 • 用于电缆/管道 Ø (mm) 55 - 88
 • 开孔尺寸 Ø (mm) 125 - 130
 • 重量 (kg) 1.6
 • 产品编号 167638
Remove from cart?

RS 130 UG

 • 用于电缆/管道 Ø (mm) 55 - 88
 • 开孔尺寸 Ø (mm) 130 - 135
 • 重量 (kg) 1.7
 • 产品编号 186253
Remove from cart?

RS 135 55-88 UG

 • 用于电缆/管道 Ø (mm) 55 - 88
 • 开孔尺寸 Ø (mm) 135 - 140
 • 重量 (kg) 1.7
 • 产品编号 186254
Remove from cart?

RS 135 UG

 • 用于电缆/管道 Ø (mm) 65 - 98
 • 开孔尺寸 Ø (mm) 135 - 140
 • 重量 (kg) 1.9
 • 产品编号 167240
Remove from cart?

RS 140 UG

 • 用于电缆/管道 Ø (mm) 65 - 98
 • 开孔尺寸 Ø (mm) 140 - 145
 • 重量 (kg) 2
 • 产品编号 186255
Remove from cart?

RS 145 UG

 • 用于电缆/管道 Ø (mm) 65 - 98
 • 开孔尺寸 Ø (mm) 145 - 150
 • 重量 (kg) 2
 • 产品编号 186256
Remove from cart?

无芯

RS 100 UG WOC

 • 用于电缆/管道 Ø (mm) 39 - 63
 • 开孔尺寸 Ø (mm) 100 - 105
 • 重量 (kg) 1
 • 产品编号 167265
Remove from cart?

RS 105 UG WOC

 • 用于电缆/管道 Ø (mm) 39 - 63
 • 开孔尺寸 Ø (mm) 105 - 110
 • 重量 (kg) 1
 • 产品编号 186257
Remove from cart?

RS 110 UG WOC

 • 用于电缆/管道 Ø (mm) 39 - 63
 • 开孔尺寸 Ø (mm) 110 - 115
 • 重量 (kg) 1.1
 • 产品编号 186258
Remove from cart?

RS 125 UG WOC

 • 用于电缆/管道 Ø (mm) 55 - 88
 • 开孔尺寸 Ø (mm) 125 - 130
 • 重量 (kg) 1.4
 • 产品编号 167639
Remove from cart?

RS 130 UG WOC

 • 用于电缆/管道 Ø (mm) 55 - 88
 • 开孔尺寸 Ø (mm) 130 - 135
 • 重量 (kg) 1.4
 • 产品编号 186259
Remove from cart?

RS 135 55-88 UG WOC

 • 用于电缆/管道 Ø (mm) 55 - 88
 • 开孔尺寸 Ø (mm) 135 - 140
 • 重量 (kg) 1.5
 • 产品编号 186260
Remove from cart?

RS 135 UG WOC

 • 用于电缆/管道 Ø (mm) 65 - 98
 • 开孔尺寸 Ø (mm) 135 - 140
 • 重量 (kg) 1.6
 • 产品编号 167266
Remove from cart?

RS 140 UG WOC

 • 用于电缆/管道 Ø (mm) 65 - 98
 • 开孔尺寸 Ø (mm) 140 - 145
 • 重量 (kg) 1.7
 • 产品编号 186261
Remove from cart?

RS 145 UG WOC

 • 用于电缆/管道 Ø (mm) 65 - 98
 • 开孔尺寸 Ø (mm) 145 - 150
 • 重量 (kg) 1.8
 • 产品编号 186262
Remove from cart?

RS 150 UG WOC

 • 用于电缆/管道 Ø (mm) 80 - 113
 • 开孔尺寸 Ø (mm) 150 - 155
 • 重量 (kg) 1.8
 • 产品编号 167246
Remove from cart?

RS 155 UG WOC

 • 用于电缆/管道 Ø (mm) 80 - 113
 • 开孔尺寸 Ø (mm) 155 - 160
 • 重量 (kg) 1.9
 • 产品编号 186263
Remove from cart?

RS 160 UG WOC

 • 用于电缆/管道 Ø (mm) 80 - 113
 • 开孔尺寸 Ø (mm) 160 - 165
 • 重量 (kg) 2
 • 产品编号 186264
Remove from cart?

RS 185 UG WOC

 • 用于电缆/管道 Ø (mm) 114 - 148
 • 开孔尺寸 Ø (mm) 185 - 190
 • 重量 (kg) 2.3
 • 产品编号 167258
Remove from cart?

RS 190 UG WOC

 • 用于电缆/管道 Ø (mm) 114 - 148
 • 开孔尺寸 Ø (mm) 190 - 195
 • 重量 (kg) 2.4
 • 产品编号 186265
Remove from cart?

RS 195 UG WOC

 • 用于电缆/管道 Ø (mm) 114 - 148
 • 开孔尺寸 Ø (mm) 195 - 200
 • 重量 (kg) 2.6
 • 产品编号 186266
Remove from cart?

RS 200 UG WOC

 • 用于电缆/管道 Ø (mm) 130 - 163
 • 开孔尺寸 Ø (mm) 200 - 205
 • 重量 (kg) 2.5
 • 产品编号 178151
Remove from cart?

RS 205 UG WOC

 • 用于电缆/管道 Ø (mm) 130 - 163
 • 开孔尺寸 Ø (mm) 205 - 210
 • 重量 (kg) 2.7
 • 产品编号 186267
Remove from cart?

RS 210 UG WOC

 • 用于电缆/管道 Ø (mm) 130 - 163
 • 开孔尺寸 Ø (mm) 210 - 215
 • 重量 (kg) 2.8
 • 产品编号 186268
Remove from cart?

RS 225 UG WOC

 • 用于电缆/管道 Ø (mm) 146 - 179
 • 开孔尺寸 Ø (mm) 225 - 230
 • 重量 (kg) 3.4
 • 产品编号 178166
Remove from cart?

RS 230 UG WOC

 • 用于电缆/管道 Ø (mm) 146 - 179
 • 开孔尺寸 Ø (mm) 230 - 235
 • 重量 (kg) 3.5
 • 产品编号 186269
Remove from cart?

RS 235 UG WOC

 • 用于电缆/管道 Ø (mm) 146 - 179
 • 开孔尺寸 Ø (mm) 235 - 240
 • 重量 (kg) 3.7
 • 产品编号 186270
Remove from cart?

RS 250 UG WOC

 • 用于电缆/管道 Ø (mm) 171 - 204
 • 开孔尺寸 Ø (mm) 250 - 255
 • 重量 (kg) 3.8
 • 产品编号 178178
Remove from cart?

RS 255 UG WOC

 • 用于电缆/管道 Ø (mm) 171 - 204
 • 开孔尺寸 Ø (mm) 255 - 260
 • 重量 (kg) 4
 • 产品编号 186271
Remove from cart?

RS 260 UG WOC

 • 用于电缆/管道 Ø (mm) 171 - 204
 • 开孔尺寸 Ø (mm) 260 - 265
 • 重量 (kg) 4.1
 • 产品编号 186272
Remove from cart?